Танцувай с мен целеустремен!

Проектното предложение се изпълнява по Тематично направление 4 - Насърчаване на здравословен начин на живот.

Източник на финансиране:

НПМ-2-052- ТО4/2022/07.11.2022 г.
Договор № 25-00-12/05.07.2023г.